Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวิ่งชมทุ่งกินกุ้งก้ามกรามมินิมาราธอน 2018 ครั้งที่ 3 ปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมวิ่งชมทุ่งกินกุ้งก้ามกรามมินิมาราธอน 2018 ครั้งที่ 3 ปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ
เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 19 สิงหาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการวิ่งชมทุ่งกินกุ้งก้ามกรามมินิมาราธอน ครั้งที่ 3 กิจกรรม “วิ่งชมทุ่งกินกุ้งก้ามกรามมินิมาราธอน 2018 จังหวัดร้อยเอ็ด” ที่บริเวณโรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายเทวัญ ถนอมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจให้กับจังหวัด การดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในจังหวัดปัจจัยหลัก ที่สำคัญคือการสร้างการรับรู้ให้จังหวัดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า และการลงทุน และเป็นการกระจายรายได้โดยตรงสู่ประชาชนในพื้นที่ชุมชน สร้างการรับรู้ให้จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมสุขภาพ นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่ประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดร้อยเอ็ดให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
บรรยากาศการออกกำลังกายเป็นไปด้วยความสดชื่น อบอุ่น โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย นักกีฬาภายในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว นักกีฬาทั้งชาวไทย จากทั่วทุกภาค และชาวต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมทะลุเป้า กว่า 1,600 คน โดยเฉพาะการจองที่พัก โฮมเสตย์ การเดินทางมีชิมกุ้งก้ามกราม กุ้งสดๆจากบ่อ ที่ บ้านจ้อก้อ และหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด รสชาดอาหารหลากหลายเมนูจากกุ้งก้ามกราม สดๆจากบ่อ สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว นักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง


//////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด