Uncategorized ข่าวบันเทิงและกีฬา

ตราด/ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟูตบอล 7 คน ตาหนึกคัพ ครั้งที่ ๒๒ พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

ตราด/ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟูตบอล 7 คน ตาหนึกคัพ ครั้งที่ ๒๒ พร้อมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

ด้วย วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เมื่อเวลา 18.00 น. ณ.สนามกีฬาหมู่บ้านตาหนึก หมู่ 5 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด โดยมี นายอาภากร เจริญผล นายกองค์บริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติ ฟุตบอล 7 คน ตาหนึกคัพ ครั้งที่ ๒๒ พร้อมด้วยนายประพันธ์ จรุงศิลป์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านตาหนึก กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์บริหารส่วนตําบลคลองใหญ่ และคณะกรรมการชมรมกีฬาฟุตบอลบ้านตาหนึก ชุด ชรบ.ทหาร และประชาชนเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟุตบอล 7 คน ตาหนึก คัพครั้งที่ ๒๒ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าในเขตพื้นที่ตําบลคลองใหญ่ มีผู้สนใจการเล่นกีฬาเป็นจํานวนมาก ฉะนั้นแล้วการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง

 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรักการเล่นกีฬา ฝึกให้เกิดทักษะในการเล่น เพื่อให้รู้กติกาในการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เพื่อเป็นต้นแบบให้เยาวชนในท้องถิ่นและเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเยาวชนได้ทํากิจกรรมร่วมกันต่อต้านภัยยาเสพติด ดังนั้นในการแข็งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ตาหนึก คัพ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐาน นําไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และพัฒนาด้านการกีฬาให้ไปสู่กีฬาระดับชาติ ในการแข็งขันกีฬาในครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๕๙ ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี มี 10 ทีม รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี มี 15 ทีม รุ่นประชาชนทั่วไป มี 24 ทีม รุ่นอาวุโส 35-40 ปี ขึ้นไป มี 5 ทีม และรุ่นอาวุโส 45-50 ปี ขึ้นไป มี 5 ทีม ครับ

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด