Uncategorized ข่าว นราธิวาส

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562

 

วันนี้ (28 ต.ค. 62) ที่บ้านเลขที่ 118/2 หมู่ที่ 6 ต.กาลิซา อ.ระแงะ จ.นราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีนายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวตำบลกาลิซา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า โครงการซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ตามพันธกิจสังคมสงเคราะห์ ที่มุ่งให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยปีนี้มีจำนวน 6 หลัง สนับสนุนงบประมาณหลังละ 50,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยได้รับความอนุเคราะห์ความร่วมมือสนับสนุนจากอำเภอ และหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะด้านแรงงานและอื่นๆ ทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสภากาชาดไทย 

ในการดำเนินงานซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้ นอกจากการได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน บูรณาการร่วมมือกันช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน โดยใช้แรงงานจากประชาชนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เป็นการบ่งบอกถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนหมู่บ้าน นอกจากนี้ส่วนราชการต่างๆได้ร่วมมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับใช้ในครัวเรือน ทำให้ครอบครัวของ นางสาวอาลีนะห์ เจ๊ะอูมา มีกำลังใจที่จะต่อสู้ชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น