ข่าว โคราช

สหกรณ์ครูโคราชช่วยเหลือสมาชิก ออมสินอนุมัติเงินกว่า 2.3 พันล้าน ช่วยครูหนี้บานนับหมื่นราย

สหกรณ์ครูโคราชช่วยเหลือสมาชิก ออมสินอนุมัติเงินกว่า 2.3 พันล้าน ช่วยครูหนี้บานนับหมื่นราย

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา องค์กรส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีจำนวนสมาชิกและทุนดำเนินการมากที่สุดในภูมิภาค เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 เมษายน นายสมศักดิ์ จักรสาน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ชุดที่ 61 พร้อมนายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการธนาคารออมสินร่วมทำพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู แบบเอื้ออาทร (Korat Model) โดยมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมโครงการ ฯ 10,000 คน วงเงินสนับสนุนประมาณ 9,000 ล้านบาท เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ที่มีกับธนาคารออมสิน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและสามารถดำรงชีพอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันรวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้สถาบันการเงิน โดยมีพลเอกมารุต ลิ้มเจริญ ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายทอง วิริยะจารุ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสถานศึกษาทุกระดับในจังหวัดนครราชสีมาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกตกลงร่วมกัน โดยธนาคารออมสินได้อนุมัติเงินทุนดำเนินการเบื้องต้น 2,360 ล้านบาท

นายสมศักดิ์ ฯ ประธานสหกรณ์ ฯ เปิดเผยว่า สถานะสหกรณ์ครู ฯ มีทุนดำเนินการทั้งสิ้น 36,392 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 15,441 ล้านบาท ทุนสำรอง 1,411 ล้านาท เงินรับฝาก 5,318 ล้านบาท และ กำไรสุทธิ 1,162 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 18 ล้านบาท ได้บริหารจัดการและดูแลเพื่อนสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 27,212 คน ซึ่งมีการทำธุรกรรมปล่อยกู้ ซื้อหุ้นเรือนหุ้นและรับเงินฝากที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป

เงื่อนไขในการช่วยเหลือสมาชิก ฯ ที่เดือดร้อนปัญหาภาระหนี้สิน ล่าสุดมีสมาชิก ฯ สนใจเข้าร่วมโครงการนับหมื่นคน ข้อกำหนดต้องมีวินัยในการชำระหนี้และเมื่อชำระหนี้ทั้งธนาคารออมสินและสหกรณ์ครู ฯ ในแต่ละเดือนต้องมีเงินเหลือในบัญชีมากกว่า 5,000 บาท รวมทั้งผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารทั้งธนาคารออมสินและสหกรณ์ครู ฯ เบื้องต้นได้อนุมัติเงินช่วยเหลือตามมูลค่าหนี้จำนวน 50 ราย หากเข้าร่วมโครงการ ฯ สมาชิก ฯ จะลดภาระดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 4.95 บาท

นายทอง ฯ ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์ครู ฯ กล่าวว่า ขณะนี้สถาบันการเงินหลายแห่งได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เดิมร้อยละ 3.70-80 ต่อปี ขึ้นเป็นร้อยละ 5.20-62ต่อปี รวมทั้งสถาบันการเงินเอกชนได้ทยอยปรับขึ้นตาม แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้เป็นเหตุให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มแต่รายได้คงที่รวมทั้งสมาชิกถือหุ้นเพิ่มขึ้นการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนในอัตราเดิมร้อยละ 6 ต่อปี ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงปรับลดเหลือร้อยละ 5.90 ต่อปี เพื่อไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้และประสานประโยชน์แก่สมาชิกได้ทั่วถึง

“ ในแต่ละเดือนได้บริหารจัดการโดยหักเงินสมาชิกที่กู้เงิน เพื่อชำระหนี้ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยให้สถาบันการเงินของรัฐและเอกชน เฉลี่ย 446 ล้านบาท ซึ่งมีสมาชิกกว่า 4 พันคน กู้เงินหลายช่องทาง ทั้งสถาบันการเงินและกู้นอกระบบ ประสบปัญหาเหลือเงินในบัญชีไม่ถึง 2 พันบาทต่อเดือนและมีประมาณ 2 พันคน ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัว ล่าสุดสถาบันการเงินเจ้าหนี้มีมาตรการเข้มได้ยื่นฟ้องลูกหนี้ พบนับสิบรายถูกฟ้องล้มละลายและอีกหลายร้อยคนกำลังเข้าสู่สภาวะวิกฤต หากศาลพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลายต้องพ้นสภาพการเป็นข้าราชการ ทำให้เดือดร้อนทั้งครอบครัวและสมาชิกค้ำประกัน จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการ ฯ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก

อำนาาจ อภัยภักดี ข่าวภาพนครราชสีมา