Uncategorized

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยมีผู้แทนอัยการจังหวัดนนทบุรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท) ผู้แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทน ผู้แทนนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรต่างๆหรือผู้แทน ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้
– การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
– การดำเนินการตามนโยบายต่างๆของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
– การรายงานผลการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และผลการดำเนินการตามมาตรการ 10 รสขม
– ปัญหาด้านแรงงานในจังหวัดนนทบุรี
– การตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัดนนทบุรี
– ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และคุ้มครองผู้บริโภค
– การจัดระเบียบร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต และสถานประกอบการที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
– การแก้ไขปัญหาการจอดรถยนต์บนทางเท้าหรือแนวขอบทางเพื่อค้าขาย
– แนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
– เชิญชวนจิตอาสาร่วมกิจกรรมถนนสายหลักสะอาด @ ซอยวัดลาดปลาดุก ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี