Uncategorized

ศรีสะเกษเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) แห่งใหม่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

ศรีสะเกษเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) แห่งใหม่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ที่ร้านศรีสะเกษกรีนช้อปวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) แห่งใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ นำสมาชิกศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่อยู่ในความส่งเสริมของวิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีศรีสะเกษร่วมกับเครือข่ายสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมจำหน่ายสินค้ำเกษตรชุมชน สินค้ำเกษตรอินทรีย์ สินค้าเพื่อสุขภาพ เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้ำเกษตรชุมชน (Farm Outlet) สินค้ำเกษตรอินทรีย์ สินค้าเพื่อสุขภาพ และเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากรีนช้อปเกษตรศรีสะเกษ ด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐานของนักศึกษาให้มี ความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจอย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการ คิดเชิงสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมใหม่ตามสาขาวิชาชีพ และนำมาต่อยอดเชิง พาณิชย์ รวมไปถึงทุนและองค์ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพให้กับผู้เรียน ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพำณิชย์ ได้สนับสนุน ในการออกแบบ ตกแต่งสถานที่ จัดหาอุปกรณ์การจำหน่ำย เช่นชั้นวางสินค้า สติ๊กเกอร์ตกแต่งร้าน สร้างตราสัญลักษณ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เช่นสติ๊กเกอร์/ถุง/ซอง/กล่องบรรจุสินค้า ติดตั้งป้ำยประชาสัมพันธ์คัทเอาท์ ป้ายประชาสัมพันธ์บอกเส้นทางและจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายดำเนินการระหว่างสถาบันการศึกษากับหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ หอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ผู้ประกอบการร้านประชารัฐ เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ของจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็น Land of Organic and healthy Products และ เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

**********
บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ