Uncategorized

โรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรม “ปลูกข้าวปลูกปัญญา”ร่วมกับเครือเบทาโกร…

โรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรม “ปลูกข้าวปลูกปัญญา”ร่วมกับเครือเบทาโกร...

วันที่20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม “ปลูกข้าว ปลูกปัญญา” ร่วมกับเครือเบทาโกร โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับ และได้มีพิธีมอบทุนจากผู้สนับสนุนการสร้างฟ้องกายภาพบำบัดและงานอาชีพ โดยนายสุจินต์ สว่างศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี กล่าวอำลาชีวิตราชการ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ โดยมีพระราชวิสุทธิประชานาถกล่าวสัมโมทนียกถา
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวนั้นจัดขึ้นตามโครงการสานฝันสู่โลกกว้างตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณแปลงสาธิตของโรงเรียนปัญญานุกูล ต.ป่าตาล อ.เมือง เพื่อให้เด็กพิการได้พัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพของเด็กพิการจังหวัดลพบุรี ให้ผู้ปกครองได้ฝึกทักษะอาชีพ และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพของเด็กพิการเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการวางแผนการประกอบอาชีพของเด็กพิการเมื่อจบการศึกษาและเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาให้เด็กพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
ในส่วนของกิจกรรมปลูกข้าวปลูกปัญญา ครั้งที่6 เป็นกิจกรรมการศึกษาเพื่อการมีงานทำ การจัดทำแหล่งเรียนรู้เพื่อการเกษตร จะทำให้เด็กพิการนั้นได้อยู่ใกล้ธรรมชาติ เป็นผลดีกับสมองและอารมณ์ของเด็ก ยังเป็นการฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งนักเรัยนที่จบการศึกษาออกไปแล้ว ไม่สามารถเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไปได้จำเป็นต้องประกอบอาชีพกับครอบครัว หรือในสถานประกอบการจะได้ไม่ต้องเป็นภาระสังคม และผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป

เอกพงษ์ พรหมเรนทร์(ภาพ-ข่าว)/รายงาย