Uncategorized

พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”สู่การเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 7,8 และ 11

พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”สู่การเป็นมืออาชีพ รุ่นที่ 7,8 และ 11

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาราชภัฏศรีสะเกษ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ”รุ่นที่ 7,8และ11 ตามโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมี นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ นำผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ EDC เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 7,8 และ 11 จำนวน 247 คน ทั้งนี้เพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตลอดจนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนต่อไป

นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่ติดตั้งเครื่อง EDC แล้ว จำนวน 952 ร้านค้า ซึ่งครอบคลุมทุกตำบลของทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ” จำนวน 4 หลักสูตร ประกอบด้วย การบริหารธุรกิจอย่างง่าย การจัดทำบัญชีและการบริหารภาษี การเชื่อมโยง รวบรวม และกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น และหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กฎกติกาที่ร้านธงฟ้าประชารัฐต้องทราบและปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 12 รุ่นๆละ 50 – 80 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 952 คน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตลอดจนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาล

**************
บุญทัน ศรีสะเกษ