Uncategorized

คืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

คืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา
วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ นำนายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมร่วมนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมจำลองอายุมากกว่า 100 ปี ซึ่งประดิษฐานอยู่บริเวณศาลเจ้าภายในโรงเต้าเจียว(เฮียตั้ก) เดิม
โดยเทศบาลนครนครสวรรค์กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาโดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ จุดกำเนิดแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเกาะญวน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดและภูมิภาค อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตคนพื้นถิ่น โดยอาคารมีชื่อว่า “พาสาน” มีการออกแบบโดยการจัดประกวดของสมาคมสถาปนิกสยามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถ้มภ์ ลักษณะของอาคารสามารถอยู่กับสภาพภูมิประเทศที่มีระดับน้ำสูงขึ้นในฤดูฝนได้ อีกทั้งยังจะมีการนำเสนอเรื่องราว ข้อมูลต่างๆ ด้วยระบบเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่สมัยใหม่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีกำหนดแล้วเสร็จ ต้นปี พ.ศ.2562

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ