Reporter&Thai Army

มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรชาวเขาบนพื้นที่สูง อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. และราษฎรในพื้นที่ฯ เข้าร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาราษฎรชาวเขาบนพื้นที่สูง

เมื่อ 20 ก.ย.61, 0830 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาราษฎรชาวเขาบนพื้นที่สูง อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ. และราษฎรในพื้นที่ฯ เข้าร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาราษฎรชาวเขาบนพื้นที่สูง อ.ทุ่งหัวช้าง ม.8 ต./อ.ทุ่งหัวช้าง จว.ล.พ.