Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.บ้านโฮ่ง, รพ.บ้านโฮ่ง, คณะครู – ผู้ปกครอง รร.บ้านโฮ่งรัตนวิทยา, ผญบ.ม.2 ต.เหล่ายาว และ ผญบ.ม.1 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักเรียน

เมื่อ 20 ก.ย.61, 1400 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.บ้านโฮ่ง, รพ.บ้านโฮ่ง, คณะครู – ผู้ปกครอง รร.บ้านโฮ่งรัตนวิทยา, ผญบ.ม.2 ต.เหล่ายาว และ ผญบ.ม.1 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักเรียน รร.บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม รร.บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. โดยมี น.ส.วิไลวรรณ ยะสินธ์ ผอ.รร.บ้านโฮ่งรัตนวิทยา เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 20 คน