Uncategorized

ตราด/พิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของอําเภอคลองใหญ่

ตราด/พิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของอําเภอคลองใหญ่

จ.ตราด วันที่ 20 กันยายน 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อเวลา 09.30 น. นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการเตรียมการป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ของอําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีนายโชคชัย แสนสิทธิ์ ปลัดอําเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงอําเภอคลองใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าร่วม โดยมี สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ทหาร ตํารวจ เทศบาล และผู้ใหญ่บ้าน โดยมีทีมวิทยากรจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองใหญ่และเจ้าหน้าที่ อบต.คลองใหญ่ นําโดยนายนพพร ลองศิริคง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหญ่เข้าร่วมเป็นผู้ฝึกสอนทีมวิทยากรพร้อมกับกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคลองใหญ่ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจํานวน 80 คน ด้วยรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดการดําเนินการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งกรมการปกครองได้ดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพอําเภอ เพื่อขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพัฒนาสังคมตามแนวชายแดนรวมถึงการเตรียมความพร้อม สําหรับการปฎิบัติงานในภารกิจใดภารกิจหนึ่งที่ต้องมีการประสานการปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับบทบาทและสามารถปฎิบัติภารกิจได้อย่างถูกต้องปลอดภัยมีประสิทธิภาพ ซื่งจะได้ทันต่อช่วงที วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย ในการเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังป้องกันเหตุในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ และสามารถปฎิบัติภารกิจได้รวจเร็วทันเหตุการณ์ และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับการฝึกอบรมในวันนี้มีทั้งภาคสนามจริงและการดับเพลิงเบื้องต้นพร้อมมีการอบรมให้ความรู้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเกิดเหตุการณ์จริงในพื้นที่ต่อไป/

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี รายงานพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จ.ตราด