Reporter&Thai Army Uncategorized

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิจิตร นำจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์ข้อมูลและถนนภายในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิจิตร นำจิตอาสาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ตัดกิ่งไม้ บริเวณศูนย์ข้อมูลและถนนภายในชุมชนหมู่บ้าน ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล

เมื่อวัน 21 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด กวาดใบไม้ ตัดกิ่งไม้ และเก็บขยะบริเวณศูนย์ข้อมูลและถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ทำให้บริเวณศูนย์ข้อมูลและถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลท่าขมิ้น มีภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่คนในหมู่บ้าน