Uncategorized

อบต.หนองแม่นา เวทีประชุมเตรียมความพร้อม/รับฟังข้อมูลแกนนำในพื้นที่สู่การพัฒนา “Smart Village”

17 ต.ค.62
14.00 น.ชั้น 2 อบต.หนองแม่นา
เวทีประชุมเตรียมความพร้อม/รับฟังข้อมูลแกนนำในพื้นที่สู่การพัฒนา “Smart Village”

นำโดย..พงษ์ศักษ์ พิบูลศักดิ์ ประธานอนุกรรมการฯ พัฒนาฯ ม.ราชภัฎพช. ปราณี อินทร์โฉม นายกอบต. วุฒิชัย โรจนทิพย์รักษ์ MD บ.ประชารัฐฯพช.ยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ประธานหอการค้า นันนพรฯเกษตรอ.เขาค้อ ปรีดา สุขสมบูรณ์ นายกสมาคมสาธารณะประโยชน์ฯพช. ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และผู้นำผู้ประกอบการและผู้นำชาวบ้าน 32 ท่านเข้าร่วมประชุมในเวที