Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเปิดงาน MOU SAMART TAMBON MODEL บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน

จ.ร้อยเอ็ด-

นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเปิดงาน MOU SAMART TAMBON MODEL บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน

วันที่(20 พฤศจิกายน 2562) เวลา14.00 น.- นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้-*นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเปิดงาน MOU SAMART TAMBON MODEL บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน
*” นายแถมทอง ถินคำเชิด นายกเทศมนตรีดำบลคำพอง ในนามของเทศบาลตำบลคำพอุง ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาชุชน เชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระดับคำบล (โครงการ Smort Tambon)ในครั้งนี้
ก่อนอื่น กระผมขอเรียนให้ท่านทราบถึง วัตถุประสงค์ของการจัดงาน พอสังเขปดังนี้
***Samrt Tambon Model เป็นต้นแบบการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดจาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น และบริษัทเอกชน เพื่อยกระดับการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวมในด้านอาชีพ สุขภาพการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระดับตำบล “การเรียนรู้จากความรู้ต่าง ๆ ต้องผนวกและประสานเข้ากับเทคโนโลยีจึงจะทำให้เกิดสมาร์ท (Smart) ใน
พื้นที่ และทำให้พื้นที่เรียนรู้ ต่อยอด พัณนาและสร้างความยั่ยืนได้ ปัจจุบัน เทคโลโนยี่เปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก เทคโนโลยีหลายระดับ แต่ละระดับต้องถูกใช้อย่างเหมาะสม
การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากกับหน่วยงาน จังหวัดร้อยเอ็ด บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานเกษตรอำเคอโพธิ์ชัย วิทยาลัยเกษตรกรรมร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กำนั้น ผู้ใหญ่บ้าน และบริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ สาขาร้อยเอ็ด โพนทอง จำกัด
กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
MO SAMART TAMBON MODEL ขึ้นในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ณ สำนักงานเทศบาล. ตำบลคำพอุง. อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

#*ประธานได้กล่าวเปิดงานและจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ MOU SAMART TAMBON MODEL เป็นเสร็จพิธี.

///////////////////////
บพิตร. จำปา
คณิต. ไชยจันทร์
ภาพ-ข่าว///////////
ศรีไพร ทูลธรรม/รายงาน