ข่าวรัฐสภา

กมธ.ตสร. ร่วมกับ กมธ.การทหารฯ ลงพื้นที่ จ. ปราจีนบุรี

กมธ.ตสร. ร่วมกับ กมธ.การทหารฯ ลงพื้นที่ จ. ปราจีนบุรี

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสระมรกต ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ นำโดยพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการ คณะที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ร่วมกับคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อติดตามกระบวนการ /ขั้นตอนการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรี (แผนระดับ 3) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยมีนายณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริง

.
โดยประเด็นปัญหาที่พบของพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี คือ การบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานในการจัดทำงบประมาณ และความสอดคล้องของการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดตามลำดับ รวมทั้งขอให้คณะกรรมาธิการผลัดดันงบประมาณในการขยายเส้นทางการจราจร หมายเลข 304 และหมายเลข 33 เพื่อลดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตลอดจนผลักดันโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใสน้อย-ใสใหญ่ ซึ่งติดปัญหาเพราะจุดก่อสร้างเป็นพื้นที่มรดกโลก บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะต่อประเด็นดังกล่าวว่าการจัดทำแผนพัฒนาต่าง ๆ ควรบูรณาการกันระหว่างหน่วยงาน ทั้ง ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด โดยยึดความต้องการ และแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ทั้งนี้ กมธ.ตสร. วุฒิสภา คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ ได้รับทราบกระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตลอดจนปัญหาอุปสรรค รวมทั้งมีข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน