ข่าวรัฐสภา

กมธ.การแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา จัดสัมมนา “การแก้ปัญหาความยากจน : วิถีสู่ความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดี”

กมธ.การแก้ปัญหาความยากจนฯ วุฒิสภา จัดสัมมนา “การแก้ปัญหาความยากจน : วิถีสู่ความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดี”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสโมสรโรตารี จัดสัมมนาเรื่อง “การแก้ปัญหาความยากจน : วิถีสู่ความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดี” โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวรายงาน และมีคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา นำโดยนายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมการสัมมนา
.
โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วาระแห่งชาติ : นโยบายแก้จนของประเทศไทย” ตอนหนึ่งว่า หน่วยงานภาครัฐจะต้องร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยเฉพาะการแก้ปัญหาความยากจนซึ่งต้องได้รับการผลักดันทั้งด้านนโยบาย งบประมาณ และควรกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนจะต้องไม่ปล่อยให้ประเทศชาติติดกับดักของความยากจนตลอดไป เพราะหากถ้าสามารถช่วยเหลือประชาชนได้จะเป็นการเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ของประชาชนให้มากขึ้น ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นกว่าเดิมและส่งผลให้สุขภาวะของประชาชนคนไทยดีขึ้นตามไปด้วย
.
พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง กล่าวว่า การสัมมนาในวันนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ผลการสัมมนาในครั้งนี้สามารถนำไปพิจารณาใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยเฉพาะการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “วาระแห่งชาติ : นโยบายแก้จนของประเทศไทย” นับว่าเป็นนโยบายการทำงานที่เข้มแข็งของรัฐบาลที่มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่กำลังกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค และเป็นปัญหาปัจจัยพื้นฐาน เช่น ที่ทำกิน แหล่งน้ำ ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ อันควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะเป็นภูมิคุ้มกันในการประกอบอาชีพที่มีความมั่นคง สร้างความมั่งคั่ง และมีความยั่งยืนให้แก่ประชาชน

.
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ รองประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ 1. เพื่อค้นหารูปแบบการแก้ความยากจนของคนไทยในรูปแบบต่าง ๆ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของวุฒิสภา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อให้รัฐบาลสามารถนำประสบการณ์เหล่านี้ ไปส่งเสริมให้กว้างขวาง ในระดับประเทศได้มากยิ่งขึ้น และ 2. เป็นการจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อให้ล้อกับการประชุมนานาชาติประจำปีของอาเซียน – จีน เรื่องการแก้ปัญหาความยากจนซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีมาแล้ว 17 ปีติดต่อกัน ทั้ง 3 สถาบันจึงเห็นร่วมกันที่จะให้มีการจัดประชุมในเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศไทยให้เป็นนโยบายระดับชาติของรัฐบาลเช่นเดียวกับรัฐบาลของประเทศจีนและประเทศอาเซียน

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน