รองแม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับ รอง เสธ.ทหาร และสื่อมวลชน มาดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน…เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ…ทภ.3


รองแม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับ รอง เสธ.ทหาร และสื่อมวลชน มาดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดน…เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ…ทภ.3

 

พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รอง แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้นรับ พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดนประจำงบประมาณปี พ.ศ.2562 ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดตาก ห้วงวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561 พร้อมรับฟังบรรยายสรุปด้วย ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

 

โอกาสนี้ พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองเสนาธิการทหาร และคณะ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยา จากนั้น รองเสนาธิการทหาร และคณะ เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 , โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล , โรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืช, โรงคัดบรรจุสินค้าการเกษตร กองทัพภาคที่ 3 , โครงการปลูกข้าวอินทรีย์ กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 และ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ด้วย

 

ตามที่ กรมกิจการพลเรือนทหาร/ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองทัพไทย จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการจัดระเบียบชายแดนประจำงบประมาณปี พ.ศ.2562 เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ตามแนวชายแดนให้สาธารณชนทั่วไปได้รับทราบ และสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร โดยกำหนดนำคณะสื่อมวลชน จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 /ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพภาคที่ 3 และในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดตาก ห้วงวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561