พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. เจษฎาวุธ วงษ์วัฒน์ ผบ.ร้อย ทพ.๓๒๐๓. พร้อม กพ.ชุดวิทยากร ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง บ่อเกลือ,จนท.ตำรวจ สภ.บ่อเกลือ ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนและราษฎร บ้านผักเฮือก ดำเนินการจัดกิจกรรม “มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐”


เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๑,๐๙๐๐ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. เจษฎาวุธ วงษ์วัฒน์ ผบ.ร้อย ทพ.๓๒๐๓. พร้อม กพ.ชุดวิทยากร ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง บ่อเกลือ,จนท.ตำรวจ สภ.บ่อเกลือ ร่วมประชุมกับผู้นำชุมชนและราษฎร บ้านผักเฮือก ดำเนินการจัดกิจกรรม “มุมมองใหม่ หัวใจ ๔.๐”วัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยทุกคนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน รู้รักสามัคคี การสร้างทัศนคติด้านคุณธรรมจริยธรรมในชุมชนและการป้องกันปราบปรามการทุจริตตามนโยบาย รัฐบาลและ คสช.พร้อมกันนี้ราษฎรได้กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นต่อกิจกรรมจำนวน ๕๐ คน โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๗๐ คน ณ ห้องประชุม บ้านผักเฮือก ม.๔ ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จว.น.น.โดยมีนายสราวุธ จันก้อน ปลัด อ.บ่อเกลือ เป็นประธาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อเวลา ๑๑๐๐ น.