โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ด้านชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวง ///////////////////////////////////////////////////

โครงการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ด้านชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวง
///////////////////////////////////////////////////

วันนี้ 28 สิงหาคม 61 ร.อ.ยงยุทธ์ ไมตรี หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3209 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ส่วนแยก 2 ร่วมกับ จิตรอาสา เจ้าหน้าที่ทหาร บก.ควบคุม ฉก.ม.3 กอ. ศอป.โครงการ พมพ. แม่ฟ้าหลวง – แม่จัน ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่ อบต.เทอดไทย สถานีควบคุมไฟป่า พร้อมด้วย ราษฎรพื้นที่ ต.เทอดไทย รวมจำนวน 400 คน

เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ต.เทอดไทย ภายใต้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ และต้นนำแบบรูณาการประจำปี 2561 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ำ ลดการกัดชะล้างพังทลายของหน้าดิน และช่วยเก็บกักตะกอนดินในพื้นที่ลาดชันป้องกันดินถล่ม และปรับปรุงสภาพพื้นที่เสื่อมโทรมและสอดคล้องหลักการของเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ บ้านแสนเมืองโก หมู่ 2 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมี นายกรฏ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานในการปลูกหญ้าแฝกในครั้งนี้

//////////////////////
แหล่งข่าวจาก – กิจการพลเรือน ฉก.ม.3
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์