พัฒนาฝีมือพะเยาลุยฝึกอาชีพช่างตัดผม และมอบเครื่องมือช่างชุมชน อำเภอจุน

พัฒนาฝีมือพะเยาลุยฝึกอาชีพช่างตัดผม และมอบเครื่องมือช่างชุมชน อำเภอจุน

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 11.30 น นายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางสาวธนพร ไชยเวช ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม พัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดการฝึกอาชีพเสริม สาขาช่างตัดผม (30 ชั่วโมง) ให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 30 คน ซึ่งอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา และได้เป็นมอบเครื่องมือช่างชุมชนให้กับช่างที่ผ่านการฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขาช่างอเนกประสงค์ (ช่างชุมชน) จำนวน 13 คน ด้วย ทั้งนี้ ช่างอเนกประสงค์ทุกคนจะเป็น “อาสาสมัครพัฒนาฝีมือแรงงาน” ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เป็นเครือข่ายหลักในพื้นที่ในการประสานภารกิจการฝึกของสำนักงาน เป็นช่างที่คอยบริการประชาชนในหมู่บ้าน และช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือน อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ยามเกิดภัยธรรมชาติด้วย

นายประทีป ทรงลำยอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมุ่งเน้นให้มีการฝึกช่างอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านและชุมชนเมือง ละ 1 คน ซึ่งจังหวัดพะเยามีโควต้าทั้งหมด 820 คน ขณะนี้ยังมีผู้สนใจเข้ารับการฝึก 341 คน ยังขาดอีก 479 คน ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ำกว่าปีละ 30,000 บาท สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงการพัฒนามาฝึกอาชีพเร่งด่วน สาขาช่างอเนกประสงค์ได้ โดยติดต่อกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา นอกจากนี้ ช่างอเนกประสงค์จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานจะฝึกอบรมสาขาช่างเฉพาะทางให้ เช่น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างไม่ก่อสร้าง ช่างก่ออิฐ ช่างฉาบปูนพร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้ด้วย