รัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธานประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคกลาง) ครั้งที่ 4 เรื่อง ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

 

https://youtu.be/irg5dUR6sA4

https://youtu.be/irg5dUR6sA4

 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.61 รัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นประธานประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคกลาง) ครั้งที่ 4 เรื่อง ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา และบรรยายพิเศษ เรื่อง”ธรรมาภิบาลของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ณ ห้องประชุมทวาราวดี โรงแรมไมด้าแกรนด์ จังหวัดนครปฐม

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและข้าราชการให้การต้อนรับ

พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ เลขาธิการสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล กล่าวว่า การประชุมทางวิชาการของเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาของภาคกลางครั้งที่ 4  ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก ราชบัณฑิตยสภา จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสมาคมภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาล โดยมีคณะนักศึกษาจากสถาบันเสาหลักเพื่อแผ่นดิน เข้าร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย  การสัมมนาแบ่งเป็น 2 ภาคเช้าและบ่าย  ภาคเช้าพูดถึงเรื่องความเป็นมาของเครือข่ายทรัพยากรเพื่อการวิจัยและพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนหลังจากนั้นมาแล้วก็จะมีการเสวนาโต๊ะกลมโดยมีวิทยากร มาพูดเรื่องหลักธรรมาภิบาลและธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา  ภาคบ่ายมีทำกิจกรรมเปิดการแสดงขึ้นมาเป็นชุดพิเศษ คือชุดระบำธรรมาภิบาล ประกอบด้วยการแสดงนำเสนอหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน คือคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า

จากนั้นก็เป็นการกล่าวรายงานของนายแพทย์ยงยุทธ วัชรดุลย์ ต่อประธาน รัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ จากนั้นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษเรื่องธรรมาภิบาลของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  สิ่งที่สำคัญที่ท่านได้ฝากไว้คือแผนแม่บทที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ตอนนี้ โดยยึดหลักพอเพียง ความมีวินัย และสุจริตจิตอาสา เรื่องที่ 1 ยึดถือหลักพอเพียงเพียงพอ  มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อย พอเพียงตามอัตภาพ เรื่องที่ 2 คือเรื่องของวินัย จากนั้นไปก็เป็นเรื่องของความสุจริตด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อหน้าที่สุดท้าย คนเราต้องมีจิตอาสาตอนนี้รัฐบาลกำลังเร่งระดมเรื่องของการทำให้เกิดคุณธรรมในหมู่ชน ขณะเดียวกันในรัฐธรรมนูญ ก็กำหนดไว้เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี โดยยึดหลักปฏิบัติด้วยหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ เพราะวันนี้จะเห็นว่ารัฐบาลพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่าง ลงไปถึงข้างล่าง เรื่องกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมี 79,000 หมู่บ้าน มีสมาชิกอยู่ 13 ล้านคน วันนี้จะเห็นได้ว่าภาครัฐ ไม่ได้อยู่เฉยแต่เพียงว่า สิ่งที่ทำสื่อไม่ค่อยได้ออก สรุปว่าทั้งหมดเป็นประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร แต่ที่จริงไม่ใช่ เรากำลังขับเคลื่อนทุกภาคส่วนคู่กันไป

หลังจากนั้น พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ ขอบคุณ นายสุวรรณ  บัวโรย บก.ข่าวชัดประเด็นจริงที่มาทำข่าววันนี้ พร้อมฝากให้ติดตามข่าวสารธรรมาภิบาลที่ข่าวชัดประเด็นจริง