Cobra Gold 2019 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมมิตรประเทศ ……ก่อสร้าง อาการเด็กประสงค์เพื่อชุมชนและโรงเรียน ตามโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชน HCA… ในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก

Cobra Gold 2019 กองทัพภาคที่ 3 ร่วมมิตรประเทศ ……ก่อสร้าง อาการเด็กประสงค์เพื่อชุมชนและโรงเรียน ตามโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชน HCA… ในพื้นที่จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิษณุโลก

กองทัพภาคที่ 3 เร่งการดำเนินโครงการก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือประชาชน (Engineer Civic Assistance Program : ENCAP) ในการฝึกร่วมผสมทางหทาร ภายใต้รหัส คอบบร้าโกลด์ 2019 กองทัพภาคที่ 3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (site 6) ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance : HCA) ณ โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ยังคงดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาด 7.8 x 20.32 เมตร โดยมี 2562 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 จัดกำลังพล จำนวน 20 นาย, กำลังพลของกองทัพสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 นาย และจากสาธารณสิงคโปร์ จำนวน 5 นาย ร่วมดำเนินการโครงการดังกล่าว

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2512 Site 6 โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ปัจจุบันได้ปูกระเบื้องพื้นและติดตั้งฝ้าเพดาน , ทาสีฝ้าเพดาน, ติดตั้งไฟกับพัดลมปรับอากาศ รวมทั้ง เก็บรายละเอียดงานเกี่ยวกับสีทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร มีความก้าวหน้าร้อยละ 90.6%

ส่วน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2512 Site 2 โรงเรียนวัดตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการ ทาสีภายนอกและภายในตัวอาคาร, ติดตั้งไฟในอาคาร และเตรียมการพิธีส่งมอบอาคารในห้วงต่อไป ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างมีความคืบหน้า 98% เร็วกว่ากำหนดการที่ได้วางแผนไว้กว่า 2%

อีกพื้นที่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดจอมทอง ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟภายในตัวอาคาร ,ติดตั้งหน้าต่าง , ติดตั้งฝ้าเพดานภายในและภายนอกตัวอาคาร ,ทาสีรองพื้นผนัง, ปลูกหญ้ารอบตัวอาคาร ,ปูกระเบื้องภายในตัวอาคาร , ทาสีฝ้าเพดานภายในและภายนอกอาคาร , ยาแนวกระเบื้องปูพื้น และติดตั้งโครงป้ายหินอ่อน มีความก้าวหน้า 86% ด้วย

 

ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 ถือเป็นเจ้าภาพหลักในฝึกซ้อมทางทหารระดับพหุภาคีใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถระดับปฏิบัติการระดับพหุภาคีที่ซับซ้อน เช่น การสร้างเสริมเสถียรภาพทางทะเล การป้องกันและบรรเทาภัยด้านสาธารณสุขที่อุบัติใหม่ และการดำเนินการตอบสนองภัยพิบัติทางธรรมชาติที่กินขอบเขตกว้าง โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกทั้งสิ้น 8,474 นาย

การฝึกคอบร้าโกลด์ในทุกปี กองทัพไทยและกองทัพที่เข้าร่วมฝึก ได้จัดโครงการช่วยเหลือประชาชน(Humanitarian Civic Assistance : HCA) เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การฝึกคอบร้าโกลด์ 19 รวมถึงการมี ส่วนร่วมในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและชุมชน ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่ โดยการฝึกคอบร้าโกลด์ 19 นี้ มีโครงการก่อสร้างจำนวน 6 โครงการ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก ตาก นครสวรรค์ จันทบุรี และระยอง มีการจัดกำลังพลจากกองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเหล่าทัพ ปฏิบัติงานร่วมกับมิตรประเทศอีก 8 ประเทศ นอกเหนือจากโครงการก่อสร้างแล้วยังได้จัดกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหารของประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การบริการตัดผม การบริการตัดแว่นตา และการบริการทางปศุสัตว์

 

นอกเหนือไปจากฝึกฝ่ายเสนาธิการร่วม(Staffex)และการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (Caifex) โดย เริ่มดำเนินการระหว่าง วันที่ 21 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนห้วงฝึกดังกล่าวจะมีส่วนล่วงหน้าของฝ่ายสหรัฐอเมริกา และฝ่ายไทยเข้าเตรียมพื้นที่ ปัจจุบันการฝึกคอบร้าโกลด์ ถือเป็นการฝึกทางทหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ซึ่งกองทัพไทยและกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นอินโดแปซิฟิกร่วมกันเป็นเจ้าภาพหลักจัดการฝึกในประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีส่วนในการเสริมสร้าง และยืนยันความพร้อมกองทัพ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อการรักษาสันติภาพ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน การบรรเทาภัยพิบัติร่วมกับภาคส่วนอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศและที่สำคัญยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพของมิตรประเทศ พร้อมด้วยการขยายความร่วมมือทางทหารอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติตลอดไป

 

%d bloggers like this: