วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562ที่ไร่ออนซอน/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCr.

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562ที่ไร่ออนซอน
/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCr./สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-


ชมรมสื่อออนไลน์IT/วันชัย ผู้ว่าเปิดคลินิกเฉลิมพระเกียรติที่ไร่ออนซอนเกษตรอินทรีย์
/สมนึก-ประธาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น ณไร่ออนซอน บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด;นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

 

โดยการดำเนินงาน ของนายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด และคณะ นายศิริชัย เลิศอมตสกุล ไร่ออนซอน ทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร องค์กร คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 500 คน เพื่อพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเกษตรอินทรีย์ ที่สามารถเรียนรู้จากไร่ออนซอนแห่งนี้ได้
พร้อมนี้ จ่าเอกศักดา สมศรี หน.สถานีวิทยุกรมประมงร้อยเอ็ด ความถี่ 101.50 MHz และคณะร่วมถ่ายทอดสด ให้เกษตรกรเครือข่ายรับฟัง อีกด้วย

นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-อำเภอเมืองร้อยเอ็ดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 ตำบล 201 หมู่บ้านมี 1 เทศบาลเมือง 3 เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเมืองร้อยเอ็ดมีพื้นที่ทำการเกษตรดังนี้ที่ทำนา 193,208 ไร่พื้นที่สวน 1,891 ไร่พื้นที่ทำไร่ 3,827 ไร่พื้นที่ปลูกพืชผัก 809 ไร่พื้นที่ผลไม้ยืนต้น 1,891 ไร่ ไม้ดอกไม้ประดับ 78 ไร่พื้นที่อื่นๆ 74,138 ไร่รวมทั้งสิ้น 373,951 ไร่ จำนวนเกษตรกร 17,683 เรือน

ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดมีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งสิ้น 16,094 ไร่จำนวนเกษตรกร 1,027 ครัวเรือนมีแปลงใหญ่ข้าว 1 แปลงพื้นที่ 300 ไร่เกษตรกร 30 รายพื้นที่ทำนาเป็นพื้นที่นาอาศัยน้ำฝนไม่มีเขตชลประทาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่วันนี้ได้รับ ความเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน จากคุณศิริชัย เลิศอมตสกุล เป็นผู้จัดการไร่และเป็น Smart Farmer และสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะช่วยจังหวัดร้อยเอ็ดขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมงานด้านเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงกระบวนการแปรรูปและจำหน่าย

นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า.-ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ คณะผู้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้กำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วอ ย่างทั่วถึงและสอดคล้อง กับความต้องการของเกษตรกร มีการบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่นการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

การให้บริการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการและเอกชน คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 500 คน ทั้งนี้เกษตรกรยังสามารถเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ จากไร่ออนซอน ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแห่งนี้ด้วย

กิจกรรมประกอบด้วยประธาน เปิดกรวยกระทงดอกไม้เคารพพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีเปิด พิธีรับมอบโคกระบือจากเกษตรกรเพื่อโครงการธนาคารโค- กระบือตามพระราชดำริและมอบต่อให้เกษตรกรผู้ขอรับการสนับสนุนกำหนดการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ รายชื่อผู้ครอบครองจำนวน 1 ตัวคือนางโพธิ์ สุขสนิท เลขที่ 88 หมู่ 10 บ้านโนนสบายตำบลดงครั่งใหญ่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดรายชื่อผู้มอบกระบือจำนวน 2 ตัวคือ นางคงชมทองเลขที่ 101 หมู่ 10 บ้านโนนสบายตำบลดงครั่งใหญ่อำเภอเกษตรวิสัย

ผู้รับมอบโคคือนางนันทวัลย์ ชำนาญ เลขที่ 78 หมู่ 1 บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย ผู้รับมอบกระบือคือ 1 นางสาวทองสุขอุทัย เลขที่ 109 หมู่ 1 บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย 2 นายไพบูลย์ นารีไผ่ เลขที่ 69 หมู่ 1 บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย การมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานการมอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกการมอบพันธุ์ปลา และการปลูกต้นรวงผึ้ง

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานกล่าวเปิดว่า.-พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการปฏิบัติราชกรณียกิจ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เช่นด้านการเกษตรการศึกษาการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมเป็นต้น

พระองค์ทรงยึดมั่นที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางตามรอยพระราชทานไปสู่ความผาสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเกษตรกรจะได้ รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆด้าน ขอให้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง โดยเข้ารับบริการหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในส่วนของข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมาปฏิบัติงานในครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเกษตรอินทรีย์ที่สามารถดูตัวอย่างได้ ณ ไร่ออนซอนแห่งนี้ จึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในครั้งนี้ด้วย

/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCr.
/สมนึก บุญศรี-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-

%d bloggers like this: