นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2562

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2562

วันนี้ (27 กันยายน 2562) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน และประชาสังคม เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

ก่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัลของส่วนราชการ / หน่วยงาน ดังนี้
1. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจำปี พ.ศ. 2562
2.พิธีพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตและการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตตรวจราชการ ปี 2562 และพิธีมอบโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนตำบลและผู้แทนหมู่บ้าน
3. พิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง ผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรร ประจำปี 2562 หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ” และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีความสามารถด้านดนตรีพื้นบ้าน
4. พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานที่สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ตามเกณฑ์การประเมินผลตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดและใช้ระยะเวลาที่เร็วที่สุดรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ให้แก่โรงพยาบาลพนมไพร
6. พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นายอำเภอที่มีผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการเพิ่มสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เกินกว่าร้อยละ 100
7. พิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่มีส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัย ในจังหวัดร้อยเอ็ด

จากนั้นที่ประชุมได้มีการหารือและรับทราบผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ได้แก่ ข้าราชการ ผู้บริหารที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
1. นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเชียงขวัญ
2. นายปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
3. นายกิติชัย สัจจลักษณ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานร้อยเอ็ด / รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / การดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด / สรุปความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ / รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด / ปฏิทินกิจกรรมสำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำเดือนตุลาคม 2562

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เน้นย้ำในประเด็น ดังนี้
1.การจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3
ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล ในงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10,101 คน ซึ่งได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2562 ขณะนี้ได้ปิดการรับสมัครแล้ว ซึ่งมียอดผู้สมัคร จำนวนทั้งสิ้น 9,955 คน ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายอยู่จำนวน 146 คน อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่าจังหวัดร้อยเอ็ดเรามีจำนวนผู้สมัครมากที่สุดของประเทศ ทั้งนี้สำหรับจำนวนผู้สมัครที่ยังต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน 146 คน นั้น จังหวัดจะนำเข้าหารือในการประชุมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 ต่อไป
2.สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและการเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562
จากอุทกภัยที่เกิดขึ้น เพื่อลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัย และให้มีการเยียวยาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงขอให้อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้
2.1ให้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพื่อลดผลกระทบ ตลอดจนบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
2.2ให้เร่งสำรวจความเสียหายในด้านต่างๆ ทั้งด้านชีวิต ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการประกอบอาชีพ สิ่งสาธารณประโยชน์ โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อดำเนินการฟื้นฟูให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว โดยเฉพาะในการสำรวจกรณีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 โดยมีหลักเกณฑ์ 3 ข้อ ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ ดังนี้
(1) น้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
(2) บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
(3) บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มและทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ข้อ คือ
(1) ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบ สาธารณภัย หรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(2) ครัวเรือนที่ประสบภัยซ้ำซ้อนทั้ง 3 กรณี ให้นับเป็นครัวเรือนเดียว
2.3สำรวจความต้องการของประชาชนว่าต้องการประกอบอาชีพอะไร หลังน้ำ ลดแล้ว ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อให้ประชาชน โดยการส่งเสริมการสร้างรายได้ ในระยะสั้นกับเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับสำนักงานเกษตรและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิง สำหรับพื้นที่ที่สามารถทำนาปรังได้ จะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว 20 กก./ไร่ และในส่วนที่ไม่สามารถทำนาปรังได้ให้นำเอามาตรการส่งเสริมการสร้างรายได้หลังน้ำลดของรัฐบาล มาเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ ดังนี้
(1) ส่งเสริมการปลูกถั่วเขียว
(2) ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเพื่อสร้างรายได้
2.4ให้อำเภอที่มีสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา ได้มีการประชุมถอดบทเรียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการ แนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาให้สามารถวางแผนรับมือ กับสถานการณ์ในอนาคตต่อไป
3.เนื่องในโอกาสสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน รวมถึงพี่น้องข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันทำงานเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเต็มความสามารถ ในการนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอขอบคุณส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการทำงานของจังหวัดร้อยเอ็ด และขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมาถึงแม้จะพบข้อปัญหา อุปสรรคบ้าง แต่ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีที่ทุกส่วนราชการ ได้ตั้งใจทุ่มเท เสียสละทำงานเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเมือง ช่วยกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอขอบคุณทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน ทุกอำเภอ องค์กรภาคเอกชทุกองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และหน่วยงานทุกภาคส่วน มา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดและประเทศชาติให้มีความก้าวหน้าต่อไป

%d bloggers like this: