วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดมุกดาหารประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชน พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหารประชุมร่วมกับภาครัฐและเอกชน พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร

มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 2 มิย 63 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายสุวิทย์ จันทร์หวร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ นายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หน่วยงานราชการพร้อมภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคาร สมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าจากที่รัฐบาล ได้มีการออกพระราชกำหนดรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินฯ เพื่อการควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อีกทั้งต้องนำเงินมาเยียวยาฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจที่หยุดชะงักในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ทุกจังหวัดเสนอโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฯ จังหวัดมุกดาหารจึงจัดประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชนเพื่อจัดทำรูปแบบการเสนอโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในส่วนของจังหวัดมุกดาหารเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศษฐกิจ ทั้งเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี การยกระดับผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าสินค้า และโอกาสทางการตลาด

ในโอกาสนี้ภาคเอกชน ได้เสนอความเห็นในการเสนอโครงการทั้งเรื่องการค้าชายแดน การส่งเสริมการท่องเที่ยว เกษตรอุตสาหกรรม และโอกาสในการตั้งสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาในพื้นที่
ด้านนายชัยพล เกิดวงค์บัณฑิต เลขาธิการสภาอุตสาหกรมจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่าจังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพในการลงทุนหลายๆด้าน ครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีของภาคเอกชนในพื้นที่ ที่จะได้ร่วมพัฒนาจังหวัด เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษกิจหลังโควิด
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารจะประชุมให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอโครงการรับงบประมาณในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประมาณ 2,000.ล้านบาท

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

%d bloggers like this: