ทรภ.1 เน้นการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลในทะเลต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อพี่น้องประชาชน

ทรภ.1 เน้นการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลในทะเลต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อพี่น้องประชาชน

ทัพเรือภาคที่ 1 (ทรภ.1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ของ กองทัพเรือโดย ทัพเรือภาคที่ 1 สู่วิธีปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Practice : BP) ในหัวข้อ “การขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลในทะเล” ระหว่าง 24-26 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา ณ ห้องสร้อยทอง 4 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้กำลังพลใน ทัพเรือภาคที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากหน่วยเรือ และหน่วยบิน ของกองเรือยุทธการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงาน ตอบสนองต่อภารกิจในการเผชิญภัยพิบัติกรณีน้ำมันรั่วไหลในทะเล ร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ ทัพเรือภาคที่ 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเรียนเชิญ วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจาก สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) และกรมเจ้าท่า ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมฯ จะได้รับประกาศนียบัตรเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับต้น (ระดับหัวหน้าทีมปฏิบัติการ) ในการขจัดคราบน้ำมันจากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่ม

อุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) เพื่อต่อ
ยอดสู่การอบรมฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในองค์ความรู้ การขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลในทะเล ในระดับเชี่ยวชาญที่สูงขึ้นต่อไป
โดยมี พลเรือตรี สมบัติ นาราวิโรจน์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 1 ประธานคณะทำงานการจัดการความรู้ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธี เปิดการสัมมนาฯ มี
พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง รองผู้บัญชา การเรือภาคที่ 1 ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ และผู้บริ หารการจัดการความรู้ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการสัมมนาฯ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.63 ที่ผ่านมา
พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ได้เน้นย้ำอยู่
เสมอในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัย จะต้องพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประ ชาชนตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถดำ เนินงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพ ตามนโยบายของ พลเรือเอก ลือชัย รุษดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่า “ที่ใดมีภัย ที่ใดมีอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ เพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับประชาชน เป็นกองทัพเรือที่ประชาชน
เชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

ภาพ/ข่าว:กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

%d bloggers like this: