ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.10 นาฬิกา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน คณะผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และประชาชน ในประเด็นผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของ COVID-19

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ และประเด็นความต้องการที่จะให้สมาชิกวุฒิสภาช่วยดำเนินการ รวมทั้งรับฟังข้อมูลการอบรมโครงการอาสาสมัครสุขภาพ (อสส.) จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรับชมการสาธิตกิจกรรมของอาสาสมัครสุขภาพ ในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 จากนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และพนักงานโรงงานไพโอเนียล อินดัสเตรียล จำกัด

โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้แก่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จำนวน 10,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้โครงการอาสาสมัครสุขภาพ (อสส.) จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 30,000 บาท พร้อมมอบวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าระวังโรค COVID-19 ซึ่งเงินสนับสนุนดังกล่าวเป็นเงินสนับสนุนของสมาชิกวุฒิสภากรณีช่วยเหลือการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: