พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น

วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย โดยมี นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นางสาวสุกัญญา ไข่แก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย ซึ่งได้โอนจากกองการศึกษาประชาบาล กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันขยายการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีวิสัยทัศน์มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานเสริมสร้างคุณธรรมเน้นนำวิชา การสืบสานภูมิปัญญารักษาสิ่งแวดล้อมเตรียมพร้อมประชาคมอาเซียนยั่งยืน โรงเรียนธนาคารขยะ โดยดำเนินโครงการสำคัญ 3 โครงการ ไดแก่ โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (ZeroWaste School) โครงการบวรวิถีพุทธ

และโครงการต้นกล้าประชาธิปไตย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกผ่านกิจกรรมที่ให้การช่วยเหลือและเกิดประโยชน์ต่อสังคม
โอกาสนี้ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มอบเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ) ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: