วันอังคาร ที่ 21 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สว.ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับงบบริจาคช่วยเหลือ Covid-19

สว.ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับงบบริจาคช่วยเหลือ Covid-19

.
วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ

.
สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อรับมาฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเศรษฐกิจฐานรากหุบเขาอินทรีย์ และโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อการเกษตรเศรษฐกิจฐานรากหุบเขาอินทรีย์ โดยทั้งสองโครงการได้รับเงินสนับสนุนโครงการละ 50,000 บาท ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวมักเกิดปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตเงาฝน รวมถึงแปลงเกษตรของเกษตรกรอยู่ห่างจากแหล่งผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ในการเกษตร จึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำโดยนำระบบโซล่าห์เซลล์มาใช้ในการสูบน้ำบาดาล เพื่อใช้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่พึ่งพาตนเองได้

.
ด้าน นางสาวศศิคุณ อ่อนเฉวียง เลขานุการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดง ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาในพื้นที่และให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว ซึ่งผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19

ที่ผ่านมาทำให้ชาวบ้านไม่สามารถนำสินค้าทางการเกษตร ไปวางขายยังศูนย์จำหน่ายและแสดงสินค้าได้ ส่งผลให้ชาวบ้านขาดรายได้ อีกทั้งสถานการณ์ภัยแล้ง ที่เกิดขึ้นในภาคอีสานส่งผลให้พืชผลทางการเกษตร โดยเฉพาะใบหม่อน เติบโตได้ไม่เต็มที่ อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้รับผลกระทบ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: