ณ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

ณ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรในพื้นที่ คทช. พร้อมทั้ง รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเยี่ยมเยียนสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ โดยหลังจากที่ราษฎรในตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา ได้รับอนุญาตให้เข้าทำกินในที่ดิน คทช. แล้ว หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้มีการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในพื้นที่

เช่น จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพืชเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมให้มีเกษตรกรต้นแบบ ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง ปลาดุกในกระชังบก ตลอดจนการตรวจรับรอง GAP ส้มเขียวหวาน โดยพบว่า ผลจากการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเปลี่ยนจากการทำเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรแบบผสมผสาน ร้อยละ 90 ของพื้นที่ ทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น 2000-3000 บาทต่อคน และลดค่าใช้จ่ายภาคครัวเรือนได้ประมาณร้อยละ 3 ต่อครัวเรือน
ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: