สตูล สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสตูล มอบฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ ให้ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกตรี และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มุ่งหวังเพิ่มพื้นที่ป่าสร้างความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ให้กับชุมชน

สตูล สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสตูล มอบฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ ให้ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกตรี และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มุ่งหวังเพิ่มพื้นที่ป่าสร้างความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ให้กับชุมชน

สตูล สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสตูล มอบฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ ให้ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเกตรี และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน มุ่งหวังเพิ่มพื้นที่ป่าสร้างความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ให้กับชุมชน

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบฝายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล,พ.อ.ศุภชัย สงสังข์ ผบ.ร.5 พัน.2, และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดฯ ณ หมู่ที่ 1 ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ แห่งนี้ เริ่มก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 จนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 จากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 เครือข่ายจิตอาสา อ.สตูล ตลอดจนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี และชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเกตรี รวมถึงชุมชนใกล้เคียง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 220,000 บาท ใช้ทรายประมาณ 200 คิว ไม้ไผ่ 500 กว่าลำ ซึ่งสามารถช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่สำหรับทำการเกษตรได้ถึง 4,060 ไร่ อีกด้วย

นายคมศร บุญนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสตูล กล่าวว่า ธนาคารได้จัดทำโครงการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ โดยมุ่งหวังเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสร้างความชุ่มชื้นความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และร่วมกันรักษาป่าของชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารและการดำเนินชีวิต สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้ อยากให้พี่น้องในชุมชนรักษาดูแลฝายอันนี้ไว้ให้คงอยู่กับพี่น้องในชุมชนตลอดไป
ด้านนายกรียา อาดำ กำนันตำบลเกตรี กล่าวว่า การสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนในพื้นที่สูงสุดโดยเฉพาะใช้ในการกั้นน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ปกติบริเวณแถวนี้พี่น้องประชาชนจะทำการเกษตร อาทิ ทำไร่ทำนา ปลูกผัก เลี้ยงปลา ก็สามารถใช้น้ำในฝายนี้ได้ คิดว่าต่อไปในอนาคต คลองแห่งนี้ก็จะกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อน ทั้งนี้ ต้องขอบคุณทาง สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสตูล ที่เลือกพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.เกตรี ในการสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจพจังหวัดสตูล

%d bloggers like this: