อำเภอราษีไศล!!บันทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี

อำเภอราษีไศล!!บันทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี

อำเภอราษีไศล!!บันทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอราษีไศล เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการขับเคลื่อนวาระคนศรีสะเกษสุขภาพดีจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายปิ่น นันทะเสน สาธารณสุขอำเภอราษีไศล นพ.สมชาย ภานุมาสวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราษีไศล พ.ต.อ.ชัชวาลย์ แก้วจันดี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรราษีไศล นายอำพล เข็มแก้ว พัฒนาการอำเภอราษีไศล นายชัยเดช วงศ์ประสาร เกษตรอำเภอราษีไศล นายกนก กองทอง ท้องถิ่นอำเภอราษีไศล และนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอราษีไศล ร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในระดับพื้นท่ีอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ให้เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างเป็นองค์รวม รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เสริมสร้างความเป็นผู้นำและเจ้าของร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี ตลอดจนสร้างเสริมให้บุคคล ครอบครัวและชุมชนมีสุขภาวะทางกาย จิตใจและสังคม เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินงาน จึงมีการลงนามข้อตกลงร่วมกัน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอราษีไศล ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีแบบยั่งยืนสืบต่อไป

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

%d bloggers like this: