วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ (อาคารเรียน สปช 104/26 และอาคารเรียนอนุบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ (อาคารเรียน สปช 104/26 และอาคารเรียนอนุบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 09.00 น. นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนใหม่จำนวน 2 หลัง ณ โรงเรียนบ้านศาลาลายอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
นายณัฐพงษ์ อิ่มหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาลาย ในนามของโรงเรียนบ้านศาลาลาย ตลอดจนผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และนักเรียน ได้กล่าวรายงานว่า
“โรงเรียนบ้านศาลาลาย เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 10 คน แบ่งเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน ข้าราชการครู จำนวน 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 คน และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน มีนักเรียนทั้งหมด 106 คน แบ่งเป็นนักเรียนอนุบาล จำนวน 26 คน ประถมศึกษา จำนวน 53 คน และมัธยมศึกษา จำนวน 27 คน

เดิม โรงเรียนบ้านศาลาลาย มีอาคารเรียน จำนวน 2 หลัง คือ อาคารเรียน ป.1 ฉ ต่อเติม 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน เป็นอาคารไม้ และ อาคารเรียน ป.1 ก จำนวน 4 ห้องเรียน เนื่องจากอาคารเรียน ป1 ฉ ชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนจึงได้ขอจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ. 2561 จึงทำให้เหลือห้องเรียนเพียง 4 ห้อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านศาลาลายจึงได้เสนอของบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อทดแทนหลังเดิม และ ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 104/26 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน วงเงินงบประมาณ 2,697,000 บาท แต่จำนวนห้องเรียนก็ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศาลาลายจึงได้ปรึกษาหารือกัน และมีมติให้จัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล
ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนต่าง ๆ ผู้ปกครอง คณะครู และศิษย์เก่า ทำให้การก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลสำเร็จด้วยดี โดยใช้วงเงินในการก่อสร้างประมาณ 800,000 บาท
จากการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ทั้ง 2 หลัง ทำให้มีห้องเรียนเพียงพอต่อการจัดการเรียนสอน ส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพที่ดี และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน”

%d bloggers like this: