วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ ช่วงสถานการณ์โควิด – 19

ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ ช่วงสถานการณ์โควิด – 19

พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง เขตพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3 ลงพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ.ขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านความมั่นคง การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการ ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวมีชาวเขาเผ่ากะเกรี่ยงอาศัยอยู่ จำนวน 210 ครัวเรือน ประชากร 822 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรตามฤดูกาล โดยมี กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 รับผิดชอบในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ มีการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกกาแฟและอโวคาโด การเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูง รวมทั้งส่งเสริมการทอผ้าประจำถิ่น โดยมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าชาวเขา ให้กับสมาชิก 31 คน ซึ่งปีที่ผ่านมามีการส่งผลิตภัณฑ์ ออกจำหน่าย 439 รายการ ทำให้ประชาชนมีรายได้จากการทอผ้า นอกเหนือจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตร จำนวน105,780 บาท นอกจากนี้ได้มีการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อเป็นอาชีพทางเลือกในพื้นที่อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: