วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”นำพืชผัก ผลไม้แจกประชาชน

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน”นำพืชผัก ผลไม้แจกประชาชน

กิจกรรม“มีแล้วแบ่งปัน” เป็นการนำเอาผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือน ของประชาชนใน 9 ตำบล 78 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ มาแจกจ่ายประชาชนเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และวัด ได้ไปดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร มาแจกจ่าย แบ่งปันให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ และประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายของประชาชนในสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 5 ครั้ง คือ ทุกวันพุธ ของเดือนมิถุนายน 2564 ในเวลา 10.03 น. ดังนี้

-ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 -ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564
-ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 -ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564
-ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

/////////////////

%d bloggers like this: