วันศุกร์ ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทางหลวงจัดประชุมเพื่อหารือผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 214 อ.จตุรพักตรพิมาน – อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ทางหลวงจัดประชุมเพื่อหารือผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 214 อ.จตุรพักตรพิมาน – อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

ทางหลวงจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 214 อ.จตุรพักตรพิมาน – อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันนี้13กค64 เวลา09.00น.ณ ห้องประชุม อบต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมเพื่อหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 214 อ.จตุรพักตรพิมาน – อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยนายสุรชัย ศรีเลณวัติ
ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน
กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม นายสมัย คะมะนะ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงร้อยเอ็ด ร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทร์มณี นอภ.จตุรพักตรพิมาน นายนิพล บุญวงค์ษา นายก.อบต.ศรีโคตรฯ ผศ.วิวัฒน์ อังศุสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมฯ
และคณะพร้อมผู้มีผลกระทบหรือข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ พื้นที่ศึกษา กิจกรรมประกอบด้วย ความเป็นมาและเหตุผลฯ,รับฟังความคิดเห็น,สรุปฯ

ตามที่ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นแคด คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 214 อ.จตุรพักตรพิมาน – อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ระยะทาง9กม.พาดผ่านพื้นที่4ตำบล2อำเภอ ได้แก่ ต.ศรีโคตรอ.จตุรฯ,อ.เกษตรวิสัย3ตำบลคือต.หนองแวง,ต.เกษตรวิสัย,ต.เหล่าหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ซึ่งแนวเส้นทางโครงการอยู่ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานศึกษาของโครงการ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อหารือแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษาขอบเขตการศึกษา สภาพปัจจุบันของพื้นที่โครงการ ข้อจำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อม รูปแบบการพัฒนาโครงการและแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษา

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129-ข่าว

%d bloggers like this: