วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // นายอำเภอท่าชนะ มอบธง “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19” สร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอท่าชนะ เป็นประธานในพิธีมอบป้าย และธงสัญลักษณ์ “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19” ให้กับผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 65 หมู่บ้านที่ผ่านการประเมินไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือผู้ติดเชื้อแต่รักษาหายแล้วในระยะเวลา 14 วัน ย้อนหลัง (ข้อมูลวันที่ 1-14 สิงหาคม 2564) เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้านให้เกิดความตระหนัก มีความเข้มแข็ง และช่วยกันปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่ได้ร่วมกันกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อรักษามาตรฐานการเป็น “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดภัย”โควิด-19 อย่างยั่งยืน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มีจำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และที่สำคัญทำให้ประชาชนเกิดความตื่นกลัว ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการคัดแยกหมู่บ้านปลอดผู้ติดเชื้อฯ ให้เป็นหมู่บ้านสีฟ้า

เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ทางอำเภอท่าชนะ จึงได้ดำเนินการสำรวจหมู่บ้านที่ไม่มีผู้ติดเชื้อฯติดต่อกันระหว่างวันที่ 1 -14 สิงหาคม 2564 และได้มอบธงสัญลักษณ์ “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19 ” โดยจะนำไปประดับไว้ ณ ศาลาหมู่บ้านทั้ง 65 หมู่บ้าน ต่อไป .

%d bloggers like this: