วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวโครงการขุดลอกคูคลอง 108 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวโครงการขุดลอกคูคลอง 108 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ

วันที่ 2 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 148 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเรื่องการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย ปี 2564 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น โดยในช่วงครึ่งแรกของฤดูฝน ปริมาณและการกระจายของฝนจะมีมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ส่วนในครึ่งหลังของฤดูฝน ปริมาณและการกระจายของฝนจะเข้าสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตามในบางช่วงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและนำป่าไหลหลายในหลายพื้นที่ ซึ่งฤดูฝนในปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนมากกว่าปีที่แล้ว และมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติร้อยละ 5 – 10

ในการนี้ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้มีความห่วงใยถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น เช่น อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก หรือดินโคลนถล่ม จึงได้ประชุมวางแผนร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการขุดลอกเส้นทางน้ำ, กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะที่กีดขวางทางระบายน้ำ อีกทั้งให้ทุกหน่วยทหารทั่วประเทศ เตรียมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะให้มีความพร้อม สำหรับการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน ด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เมื่อเกิดสถานการณ์ในทันที

ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 มีนโยบายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 มีการวางแผนในการขุดลอกคูคลอง, กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ในห้วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2564 ใน 10 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 108 แห่ง รายละเอียดตามภาพประกอบ

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ ประสบปัญหาภัยพิบัติต่างๆ และต้องการความช่วยเหลือ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่ หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเป็นการเร่งด่วนต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: