วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

(มีคลิป) พัฒนาสตรีเชียงใหม่ “เทวิกา ชัยชนะ” นั่งประธาน เตรียมพัฒนาส่งเสริม ต่อยอดทุกโครงการของสตรีเชียงใหม่

พัฒนาสตรีเชียงใหม่ “เทวิกา ชัยชนะ” นั่งประธาน เตรียมพัฒนาส่งเสริม ต่อยอดทุกโครงการของสตรีเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 ก.ย.64 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุม 80 พรรษา อบจ.เชียงใหม่ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ), ประธานพัฒนาสตรีรองประธาน เลขานุการ และคณะกรรมการในด้านต่างๆ ซึ่งนางเทวิกา ชัยชนะ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานพัฒนาสตรี จ.เชียงใหม่ ซึ่งในที่ประชุมมีการเสนอให้มีการคัดเลือกแบบเปิดเผย ซึ่งในที่ประชุมการคัดเลือกฯ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 39 คน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ สามารถเปิดการคัดเลือกได้ ภายหลังจากที่มีการคัดเลือกประธานพัฒนาสตรี จ.เชียงใหม่แล้ว นางเทวิกา ชัยชนะ ได้เสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง โดยมีผู้รับรองจำนวน 2 คน อย่างถูกต้องตามระเบียบตำแหน่งโดนมีรายชื่อดังนี้ ผู้ดำรงค์ตำแหน่งรองประธานฯ มี 3 ท่าน ได้แก่ นางกรกนก ยอดคำลือ, นางพรรณี พรหมวิชัย และนางวาทินี ใจสม, ผู้ดำรงตำแหน่งเหรัญญิก 3 ท่าน ได้แก่ นางเตือนใจ ยะสม, นางแสงเดือน ปั๋นแก้ว และนางวันเพ็ญ ปัญญาทิพย์, เลขานุการ มี 3 ท่าน ได้แก่ นาจินตนา แท่นงาม, นางมะลิวัลย์ อินก้อน และนางขจรรัตน์ ณะอินคำ, ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มี 3 ท่าน ได้แก่ นางจันทร์หอม บุญชัย, นางศรีไพร อภิชัย, นางนงนุช ตะริโย, ฝ่ายจัดหาต้นทุน มี 2 ท่าน ได้แก่นางพรรคำ อินทญาติ และนางรุ่งนภา แก้วศรี

ทั้งนี้ยังมีผู้ที่ได้รับการสรรหาให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ (กพสจ.) ตำแหน่งสตรีผู้ทำประโยชน์ จำนวน 11 คน ปรกอบด้วย นางบัวจันทร์ ทอนสว่าง, นางชวนพิศ กรรณิการ์, นางยุพิน ธรรมขัย, นางวิทยาลักษณ์ สามใจ, นางนิดา ปีนตาดง, นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์, นางสาวโสรัตยา บัวชุม, นางพรรณนา คุณัญญาสกุล, นางสมศรี จันทร์ภัทรบูรณ์, นางพรฤดี พุทธิศรี และนางมยุรา ตุ่นแก้ว ซึ่งได้รับการสรรหาไปแล้วเมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 ที่ผ่านมา เข้าร่วมในการคัดเลือกประธานพัฒนาสตรีและคณะกรรมการผู้บริหารฯ ในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: