วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // ผวจ.สุราษฎร์ธานี มอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : เอก อนุชา

วันที่ 14 ต.ค.64 ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบผ้าไตรพระราชทาน และย่ามที่ระลึกทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีผู้แทนทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่จังหวัดชุมพร สงขลา นคร และพัทลุง ซึ่งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ ทางไกล ที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยให้จัดพิธีรับมอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยให้จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (OSM) เพื่อนำไปจัดพิธีมอบให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จังหวัดละ 1 ไตร และย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยจังหวัดละ 1 ใบ เพื่อใช้ในการทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นเมื่อปี 2546 โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้ง และแตกฉานสร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการที่มีหลักธรรมที่ถูกต้องเป็นแกน และเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจของประชาชน โครงการได้จดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณกุศล โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณารับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ โดยผู้รับทุนจะต้องเป็นพระภิกษุหรือสามเณรที่มีสัญชาติไทย มีศีลาจารวัตรที่งดงามตามพระธรรมวินัย มีความประพฤติเรียบร้อย มีวิริยะ อุตสาหะ ในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จหลักสูตร และมีจิตอาสา โดยต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของโครงการฯ และของสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทุนเปรียญธรรม 6 – 9 ประโยค ทุนระดับอุดมศึกษาด้านพุทธศาสตร์ ระดับปริญญาตรี- ปริญญาเอก ทุนอบรมพระนักเทศน์ อบรมพระวิปัสสนาจารย์ และทุนอบรมพระธรรมจาริก โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานพระปณิธาน ด้วยการทอดผ้าป่าโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยตลอดมาซึ่งในปีสำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เกิดขึ้นได้ด้วยราชอาณาจักรไทยสถิตสถาพรอยู่ได้ด้วยมีสถาบันพระพุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์คอยเกื้อหนุน ค้ำจุนให้ดำรงความเป็นไทยสืบมานับแต่บรรพกาลตราบกระทั่งปัจจุบัน การดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนาบนแผ่นดินไทย ย่อมเสมอด้วยการดำรงอยู่ของชาติบ้านเมือง พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จึงทรงรับพระราชภาระ ใส่พระราชหฤทัยทำนุบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรม ทรงพากเพียรแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ผ่านพ้น ดลบันดาลความเจริญก้าวหน้ามาสู่การศึกษา ของพระสงฆ์ไทยสืบมาทุกยุคทุกสมัย ด้วยตราบใดที่พระปริยัติธรรมยังคงดำรงอยู่อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ และตราบใดที่พระสงฆ์ยังคงทำหน้าที่เผยแผ่พระสัทธรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักการในพระไตรปิฎกตราบนั้นก็เปรียบประดุจสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้ายังเสด็จดำรงพระชนม์ชีพอยู่เป็นพระศาสดาของพระศาสนานี้มิมีวันดับสูญ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการสืบสานพระพุทธศาสนาให้เกิดความยั่งยืนโดยให้พระภิกษุและสามเณรได้ศึกษาพระธรรมอย่างแตกฉานและนำไป ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องการนี้ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย แม้เสด็จสวรรคตไปแล้ว แต่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้ารัชกาลปัจจุบัน ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยังทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ ประการนี้สืบมา สมควรที่พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าจักร่วมกันเจริญรอยตามเบื้อง พระยุคลบาทสนับสนุน โครงการนี้ เพื่อความไพบูลย์วัฒนาของการศึกษาสำหรับพระสงฆ์ไทย อันจักยังคุณูปการยิ่งใหญ่แก่ สถาบันชาติและสถาบันพระพุทธศาสนาเป็นหลักชัยของชีวิตชาวไทยทั้งหลายสืบไปด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย น้อมรับสนองพระบรมราโชบาย และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้วยการส่งเสริมศาสนทายาท คือ พระภิกษุและสามเณร ผู้มีความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างตั้งใจและมุ่งมั่นที่ จะทำหน้าที่ถ่ายทอดเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกต้องเพื่อธำรงไว้ ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความ มั่นคงเจริญสืบไป.

%d bloggers like this: