วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก (25 ตุลาคม 2564)

การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดตาก (25 ตุลาคม 2564)

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีนโยบายปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปราบปรามและจับกุมผู้บุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ทำลาย หรือด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สภาพป่า โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่นั้น ได้ดำเนินการจับกุมและปราบปรามในพื้นที่ ดังนี้.-

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 08.00 น. เจ้าหน้าที่จาก กองร้อยทหารพรานที่ 3503 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ทำการลาดตระเวนเพื่อตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่าสองยาง บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ผลการดำเนินการ ตรวจพบพื้นที่ป่าถูกบุกรุก ตัดไม้แผ้วถางแห่งใหม่ เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตร จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 49 ตารางวา แต่ไม่พบตัวผู้กระทำผิด เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ตาก 20 (แม่ต้าน)เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูล การลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: