วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ม.แม่โจ้ จับมือภาคเอกชน เดินหน้าร่วมพัฒนานวัตกรรม เปิดตัวน้ำดื่มและน้ำแร่กัญชา กัญชง กระท่อม แบรนด์ MJU อย่างเป็นทางการ

ม.แม่โจ้ จับมือภาคเอกชน เดินหน้าร่วมพัฒนานวัตกรรม เปิดตัวน้ำดื่มและน้ำแร่กัญชา กัญชง กระท่อม แบรนด์ MJU อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดตัว น้ำดื่มและน้ำแร่ ภายใต้เครื่องหมาย MJU ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด พร้อมทั้งได้มีพิธีลงนามสัญญาทุนวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อม รวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์ ซึ่งศึกษาวิจัยเพื่อต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำดื่มในอนาคต โดยมี ดร.บุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนลงนามทั้งสองฝ่าย

โอกาสเดียวกันนี้บริษัทได้มอบทุนสนับสนุนวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อม รวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์ จำนวน 390,000 บาท และมอบทุนสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1,000,000 บาทต่อปี รวมถึงมอบน้ำแร่ 600 ขวด ให้ศูนย์ CI มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และน้ำดื่ม 1,200 ขวด ให้กับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “จากการที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) ซึ่งจะมีการดำเนินงานด้านผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม โครงการนี้จึงเป็นการสร้างความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ด้านกัญชง กัญชา และพืชเศรษฐกิจ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้ “โครงการวิจัยการพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อม รวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์” เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์น้ำดื่มในอนาคต อันจะนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอย่างยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นในการวิจัยต่อยอดนวัตกรรมด้านเกษตร อาหาร สุขภาพ โดยสนับสนุนนักวิจัยในทุกศาสตร์ สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างระบบนิเวศในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเกษตรพื้นฐาน ตลอดจนนวัตกรรมทางการเกษตร และสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคต”

ด้าน ดร.บุญรักษ์ ธนเจริญโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท ช้างทอง แลนด์สเคป จำกัด กล่าวว่า “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้ความเชื่อมั่นและให้เกียรติบริษัทสร้างความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม ในครั้งนี้ และในฐานะศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 54 รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในระยะแรก บริษัทจะดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม และน้ำแร่ ตราแม่โจ้ พร้อมทั้งสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาและวิจัยพืชเศรษฐกิจ กัญชา กัญชง กระท่อมที่บริษัทมีแผนในการนำผลการวิจัยดังกล่าวต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและน้ำแร่เพื่อสุขภาพด้วย”

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาน้ำดื่มและน้ำแร่ที่มีส่วนผสมของสารสำคัญจากกัญชา กัญชงและกระท่อม รวมถึงน้ำดื่มอัลคาไลน์” กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการวิจัยนี้ สามารถตอบโจทย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม โดยพิจารณาจาก ความสอดคล้องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals,SDGs) อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) การใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (Bioeconomy Circular Economy Green Economy, BCG model) และสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy, SEP) ทำการหลอมรวมองค์ความรู้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างนวัตกรรม โดยสร้างความเข้มแข็ง และสามารถต่อยอดงานวิจัยของมหาวิทยาลัยต่อไป”.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้

%d bloggers like this: