“นางเทวิกา ชัยชนะ” ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดสินค้า OTOP จัดงาน “ครบรอบ 7 ปี ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่”

“นางเทวิกา ชัยชนะ” ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดสินค้า OTOP จัดงาน “ครบรอบ 7 ปี ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่”

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 1 ภายใต้งาน “ครบรอบ 7 ปี ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้” จังหวัดเชียงใหม่ ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานฯการจัดงาน โดยมีนางลัดดา พรหมเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด พัฒนาการอำเภอ 25 อำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
นางเทวิกา ชัยชนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มองค์กรสตรี และกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 150 คน เข้าร่วมพิธีเปิด

กิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดสินค้า OTOP จัดงาน “ครบรอบ 7 ปี ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมช่องทางการตลาดของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมของขวัญของฝาก เทศกาลปี ใหม่ 2565 ให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ ประกอบด้วยกิจกรรม มีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 25 อำเภอ, การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่, การจัดกิจกรรมของขวัญของฝาก เทศกาลปีใหม่ 2565, กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 1 ภายใต้งาน “ครบรอบ 7 ปี ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้” ของจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้สตรีมีความมั่งคงทางด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงมีบทบาทนำทางเศรษฐกิจสังคม และการเมืองในชุมชน โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 1 ภายใต้งาน “ครบรอบ 7 ปี ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้” ระหว่างวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนพี่ น้อง ชาวเชียงใหม่ มาร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสมาชิก 25 อำเภอ เช่น ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอ พร้อมทั้งมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และกระเช้าของขวัญของฝาก เทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง