Uncategorized

พัฒนาแรงงานนนท์ มอบเบี้ยเลี้ยงการฝึกให้ ผู้ผ่านการฝึกพร้อมประกอบอาชีพตามโครงการผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 59 คน

พัฒนาแรงงานนนท์ มอบเบี้ยเลี้ยงการฝึกให้ ผู้ผ่านการฝึกพร้อมประกอบอาชีพตามโครงการผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 59 คน
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติมอบเบี้ยเลี้ยงแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานผู้มีรายได้น้อย ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ และผ่านการฝึกอบรม จำนวน180 บาท/วัน/คน รวม 59 คน ในสาขาการแต่งผมสุภาพบุรุษ 21 คน การประกอบอาหารไทย 19 คน และ ศิลปะประดิษฐ์ (ดอกไม้จากผ้าใยบัว) 19 คน ณ สนพ.นบ.
โดนนายชลธี ได้แนะนำให้ผู้ผ่านการอบรมรวมกลุ่มกันทำกิจการต่างๆ เพื่อต่อยอดให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี