วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำหนดการการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาคลองแม่ข่า

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทำกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำหนดการการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เป็นวาระสำคัญของจังหวัด

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ร่วมกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันของอำเภอเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. ประชาชน และจิตอาสากลุ่มต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกอบด้วย คลองแม่ข่า หมู่บ้านสุขิโต ความยาวประมาณ 500 เมตร และคลองแม่ข่าบริเวณทิศใต้ของโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ ความยาวประมาณ 200 เมตร

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่กำหนดการการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เป็นวาระสำคัญของจังหวัด ภายใต้วิสัยทัศน์ “คลองสวย น้ำใสไหลดี ชุมชนมีสุข”

%d bloggers like this: