วันอังคาร ที่ 25 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บริหารฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เยี่ยมพระนิสิตโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2564

ผู้บริหารฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เยี่ยมพระนิสิตโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระวิมลมุนี รองอธิการบดี พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เยี่ยมพระนิสิตโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2564 มีคณะพุทธศาตร์ สาขาวิชาภาษาบาลี พุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ในโอกาสเดียวกันได้มอบใบประกาศแต่งตั้ง ให้พระปลัดกฤต ฉายา ฐิตวิริโย อายุ 45 พรรษา 26 วิทยฐานะ นธ.เอก,ปธ.3, พธ.บ, พธ.ม.เจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นพระวิปัสสนาจารย์ ณ วัดพระบาทปางแฟน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: