(มีคลิป) “นายวรญาณ บุญณราช” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาการทุจริต ที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน โดยให้ความสำคัญกับการหล่อหลอมพฤติกรรมของ คน ในทุกภาคส่วน ให้มีจิตสำนึก และ พฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต

“นายวรญาณ บุญณราช” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาการทุจริต ที่มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน โดยให้ความสำคัญกับการหล่อหลอมพฤติกรรมของ คน ในทุกภาคส่วน ให้มีจิตสำนึก และ พฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต

ที่ห้องประชุมโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมปลุกจิตสำนึก เจ้าหน้าที่ของรัฐตามหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริต พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางการสร้างหลักธรรมาภิบาลกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงานป้องกัน และ ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 (ปปท. เขต 5) กลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ได้จัดขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต และ ปรับฐานความคิด เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกระดับให้สามารถแยกระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัว และ ผลประโยชน์ส่วนรวม มีธรรมาภิบาล มีความซื่อตรงต่อหน้าที่ ชื่อตรงต่อประชาชน ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จ และ มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมือง และ นายกเทศมนตรี ตำบลทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหาการทุจริตมีแนวโน้มที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและแพร่หลายเป็นวงกว้างจากวัฒนาการของการทุจริตที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดจิตสำนึก ซึ่งการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน โดยให้ความสำคัญกับการหล่อหลอมพฤติกรรมของ “คน” ในทุกภาคส่วนให้มีจิตสำนึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างจิตสำนึก ค่านิยม และละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อช่วยกันกำจัด ขจัดการทุจริตให้หมดไป ทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปได้ไกล.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: