วันพุธ ที่ 15 เดือนมิถุนายน คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัวผู้อุปถัมภ์ฯ

สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัวผู้อุปถัมภ์ฯ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก,ดร.ประธานหลักสูตร ผศ.ดร.สมบูรณ์ ตาสนธิ อาจารย์ประจำ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมสระเกล้าดำหัวผู้อุปถัมภ์ สนับสนุนกิจกรรมมและมีอุปการะคุณต่อมหาวิทยาลัย ตามประเพณีที่สืบกันมา มี คุณแม่อนุรัตน์ ธัมมอัญญา,คุณอุษณีย์ เกริกสกุล ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ และคุณสุรเชษฐ์ อินทะวงค์ ณ ห้องประชุมศรีปริยัตฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: