วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทม.แม่เหียะ มอบค่าตอบแทนจ้างงาน นักเรียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน ช่วยเหลือครอบครัว จากผลกระทบโควิด-19

ทม.แม่เหียะ มอบค่าตอบแทนจ้างงาน นักเรียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน ช่วยเหลือครอบครัว จากผลกระทบโควิด-19

วันที่ 11 พ.ค.. 2565 ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและค่าตอบแทนในการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานภาคฤดูร้อน จำนวน 26 คน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาให้มีอาชีพที่เหมาะสมช่วงปิดภาคเรียน พร้อมมอบเกียรติบัตรการอบรม แกนนำต่อต้ายยาเสพติด ให้กับเยาวชนที่ผ่านการอบรม อีกทั้งชื่นชมนักเรียนนักศึกษา ที่ช่วยแบ่งเบาภาระครับครัว และยังให้กำลังใจครอบครัวของนักเรียนนักศึกษา ให้ผ่านพ้นจากผลกระทบโควิด-19 โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดี

นายกเทศมนตรีฯ กล่าวว่า เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคคลและเยาวชน จึงเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการทำงานที่แท้จริง และเป็นการเตรียมความพร้อม สำหรับผู้ที่จะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพในโอกาสข้างหน้า อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนใน ตำบลแม่เหียะ ได้มีโอกาสทำงานสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน หรือนอกเวลาเรียน อันจะเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาตนเองและชุมชน รู้จักการแบ่งเบาภาระของครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิด-19
โดยรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในเขต ตำบลแม่เหียะ ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป มีผลการเรียนดี และครอบครัวได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 26 คน โดยให้มาปฏิบัติงานที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ตามกองงานต่างๆ รวมถึงกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน ตามตารางการปฏิบัติงานที่มอบหมายให้ โดยเริ่มทำงาน ระหว่างวันที่ 4 เม.ย. 65 – 5 พ.ค. 65 จำนวน 19 วัน อัตราค่าตอบแทน วันละ 200 บาท รวมค่าตอบแทน คนละ 3,800 บาท งบประมาณรวมทั้งสิ้น 98,800 บาท ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของเงิน ใช้เป็นทุนการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนในชุมชน และเติบโตเป็นบุคคลที่ดีของสังคมต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: